AF-EU-17007 GenTORE (BO-63-101-003, BO-47-002-014, BO-22.04-006-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

De doelstelling van GenTORE is het verkrijgen van fundamentele kennis en het ontwikkelen van (genetisch en niet-genetische) tools, die het mogelijk maken om resilience en efficiëntie (R&E) van rundvee te verbeteren onder een uiteenlopende range van veehouderijomstandigheden. Om dit te bereiken combineert GenTORE: 1)
multidisciplinaire wetenschappelijke expertise in genomics, life cycle assessment, voedingsfysiologie, diergezondheid, precision livestock farming, wiskundige modelering, en socio-economics; 2) partners en stakeholders die fokkerijorganisaties, technologie bedrijven, advies organisaties, en de verschillende sectoren (conventioneel, organic, weidesysteem, etc. vetergenwoordigen); en 3) unieke data (genotypes, fenotypes en sensor data).  De Nederlandse partners focussen op de volgende twee activiteiten: Big Data en genomic prediction. The Big Data activiteiten ontwikkelen proxies om R&E te kunnen bepalen op individueel dier en bedrijfsniveau, door i) het combineren van data van geautomatiseerde on-farm technologieën en nationale databases, ii) gebruik nieuwe technologieën (drones) om dieren te fenotyperen in free range systemen, en iii) om praktische precision tools te ontwikkelen die dieren ranken op verwachte levensproductie en resilience.
Genomic prediction tools voor R&E worden ontwikkeld die rekening houden met de omgeving waar het dier zich in bevind en het multi-trait aspect dat data voor productie- en voergebruik gecombineerd wordt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.