AF-EU-17003 STAR4BBI (BO-44-001-003, BO-21.04-003-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

AF-EU-17003 STAR4BBI, Standards and Regulations for the Bio-based Industry

Roadmap:  BBE

Looptijd: 2016 - 2018

Projectleider: Maarten van der Zee

Kennisinstelling: Wageningen Food & Biobased Research

 

Het doel is om voor een aantal relevante en representatieve cases in kaart te brengen waar normen, regelgeving en beleidsmaatregelen belemmerend zijn geweest of juist hebben bijgedragen aan het succes van de case. Bij de selectie van de te onderzoeken cases wordt rekening gehouden met hun representativiteit  voor de verschillende EU landen/regios (waaronder Nederland), reguleringsinstrumenten (belasting, subsidies, landbouw, energie, afval, productveiligheid, arbeid, etc.) Bio-based Industries (BBI) waardeketens (bosbouw, landbouw, bijproducten, afvalsector, etc.) en productsectoren (pulp en papier, plastics, brandstoffen, textiel, bouw en constructie, etc.). Voorts is het doel om uit deze specifieke analyses lering te trekken en waar opportuun, concrete aanpassingen van normen, regelgeving en beleidsmaatregelen voor te stellen.

De activiteiten van het project zullen leiden tot concrete voorstellen voor het aanpassen van normen, regelgeving en beleidsmaatregelen die belemmerend werken voor de marktontwikkeling van biobased producten. Het zal impact hebben op de investeringen in (nieuwe) waarde ketens en resulteren in een toename van de markt voor bio-based producten en processen.

 

Samenwerking met bedrijven

De projectpartners zijn allen kennisinstellingen. De activiteiten zijn echter gericht op het onderzoek van business cases en verdienmodellen voor de Europese industrie. Daartoe zal er veel interactie zijn met individuele bedrijven en met brancheverenigingen. De advisory board bestaat uit:

  • EFI – ‘European Forest Institute’
  • EuropaBio – ‘the European Association for Bioindustries’
  • IAR – ‘Pôle Industries & Agro-Ressources’

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.