AF-EU-16012 G-Twyst (BO-46-001-007, BO-33.04-003-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit EU-project beoogt, op een volledig transparante manier, breed gedragen risico-analyses t.a.v. genetisch gemodificeerde gewassen verder te ontwikkelen in samenwerking met de stakeholders. WUR Biometris is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de risico-analyse modellen, gebaseerd op het vervangen van statistische significantie door equivalentie en biologische/toxicologische relevantie in de toetsing.  Dit zal op termijn bijdragen aan een meer effectieve inzet van genetische modificatie en andere nieuwe veredelingstechnologie in Europa waardoor verschillende gewenste versterkingen in de innovatiethema’s beter gerealiseerd kunnen worden.

 

In 2017 zijn statistische modellen verder ontwikkeld en gepubliceerd om de equivalentie van voeders bereid uit genetisch gemodificeerde en conventionele gewassen te beoordelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit het eerdere EU GRACE project om de variatie in resultaten voor niet-gemodificeerde voeders goed te beschrijven. Deze methoden alsmede meer klassieke statistische methoden zijn toegepast op de data uit de eerste G-TwYST 90-dagen dierstudie.

Het onderzoek sluit aan bij de onderzoekslijn Risicomanagement en crisispreventie, programmalijn ‘Kaders en instrumenten voor risicomanagementprioritering (bv. op basis van risk ranking), het omgaan met risico’s en risicocommunicatie, rekening houdend met risicoperceptie en gericht op optimale i.p.v. maximale veiligheid.’

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.