AF-EU-16005 - NoAW (BO-61-101-005, BO-46-001-003, BO-32.02-006-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Onderzoeksaspecten:

  • Technisch onderzoek naar een fermentatieproces voor hoogwaardige materialen, bioafbreekbare bioplastics uit agro-residuen (waaronder mest), gecombineerd met antioxidanten uit reststromen van wijnproductie).
  • Techno-economische modellering: ontwikkeling van een methodiek om economische kostmodellen te maken op basis van een engineering ontwerp van een industriële productiefaciliteit, gevoed door parameters uit technisch-experimentele onderzoek. Deze modellen voorspellen kosten van het eindproduct, alsmede hoe schaalgrootte en logistieke ketenontwerp de kostprijs beïnvloeden. Daarnaast kunnen effecten van proceskeuzes op productprijs in kaart worden gebracht. Deze methode is gebruikt om de ondergrens voor de kostprijs van PHBV bioplastics te schatten en om uit 4 alternatieve procesketens voor extractie van antioxidanten uit wijn bijproducten de keten met de meest interessante kosten-baten verhouding te kiezen.
  • Dit is ondersteund door nader onderzoek naar succes- en faalfactoren, duurzaamheidsimpact en naar de meest kansrijke keteninrichting om de producten marktgericht aan te kunnen bieden.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.