AF-EU-14019 Feed-a-gene (BO-63-101-018, BO-47-002-011, BO-22.04-006-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

Er is in de komende decennia wereldwijd een grote stijging van de vraag naar eiwitbronnen voor humane consumptie. Toename van de vleesproductie en -consumptie zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in deze toegenomen vraag naar eiwit (FAO, 2011). Er zal tevens een groter spanningsveld ontstaan tussen de aanwending van grondstoffen als ingrediënt voor diervoeders enerzijds en de rechtstreekse consumptie door de mens anderzijds. Om deze redenen is het van groot belang de productie van vlees zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van grondstoffen voor diervoeders die zo min mogelijk in directe concurrentie zijn met ingrediënten voor de voeding van de mens. Daarom focust Feed-a-Gene op het verbeteren van de efficiëntie van de vleesproductie door varkens, pluimvee en konijnen in verschillende productiesystemen en op het reduceren van de impact op het milieu. Dit wordt gerealiseerd met een multidisciplinaire aanpak waarbij tegelijkertijd de grondstof- en nutritionele samenstelling van diervoeders en de genetische aanleg van het dier voor vleesproductie beter op elkaar worden afgestemd. In termen van genetische selectie, zullen modellen worden ontwikkeld die direct gericht zijn op het verbeteren van voerefficiëntie van gekruiste productiedieren, terwijl tot nu toe selectie wordt toegepast op basis van voerefficiëntie van zuivere fokdieren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.