AF-EU-14009 EFFORT (BO-47-002-018, BO-22.04-006-003)

  • Mevius, Dik (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Antibioticaresistentie

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in hun groei. Hierdoor krijgt het eigen afweersysteem de tijd om een infectie op te ruimen. Het antibioticumgebruik in de veehouderij kan risico's met zich meebrengen voor mens en dier. Bacteriën kunnen resistent worden en de resistentie kan worden overgedragen. Hierdoor zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen.

Het is mogelijk dat resistentie bij dieren via voedingsmiddelen kan worden overgebracht op de mens. Het is nog niet bekend in welke mate dit voor verschillende resistente bacteriën voorkomt. Dit is echter wel een belangrijke reden om het gebruik van antibiotica bij dieren drastisch te verlagen. Het veterinaire antibioticumgebruik is sinds 2009 sterk gedaald. Ondanks deze gunstige ontwikkeling blijft het wenselijk onderzoek te doen naar antibioticumresistentie bij mens en dier. 

In dit dossier vindt u relevante informatie over antibioticumgebruik, monitoring en onderzoek.

Antibioticumgebruik

Het antibioticumgebruik binnen de dierhouderij is sinds 2009 sterk gedaald. In de jaren 2009 2016 zijn de verkopen met 64.4% afgenomen.
Ten opzichte van 2015 is het antibioticumgebruik in 2016 opmerkelijk verminderd in bijna alle sectoren. Bovendien is het gebruik van voor de mens kritisch belangrijke antibiotica (vooral derde en vierde generatie cefalosporines) tot een absoluut minimum gedaald in dieren.
De resistentie is verder afgenomen in de vleeskuikensector en varkenssector en gestabiliseerd in vleeskalveren en melkkoeien. In de laatste sector is de resistentie al jaren op een stabiel laag niveau.
De afname van het antibioticagebruik bij dieren in de laatste zeven jaar wordt weerspiegeld in de voortgaande daling van antibioticaresistente bij dieren en dierlijke producten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.