AF-18154 Akkerbouw bouwplan onder klimaatverandering en eiwittransitie (BO-57-002-001, BO-47-001-061)

Project: LNV project

Project Details

Description

Welke teeltfrequenties van bijvoorbeeld uien, aardappelen, peen en vlinderbloemigen zijn onder de gegeven omstandigheden in de toekomst nog haalbaar? Welke rustgewassen moeten worden ingebouwd? Wat is het risico van een hoger aandeel vlinderbloemigen voor de bodemgezondheid en voor de huidige ‘cash crops’ als uien aardappels en peen en vlinderbloemige conservengroenten als doperwt en stamslaboon?

Doel van dit project is om de risico’s (opbrengst en kwaliteit) van huidige en alternatieve rotaties (o.a. met hoger aandeel vlinderbloemigen) te verkennen en in kaart te brengen.

Hiervoor worden in nauwe afstemming met praktijk en advies een aantal bouwplannen/vruchtwisselingen en scenario’s uitgewerkt voor de centrale zeeklei (akkerbouw), zuidoostelijk zandgebied (akkerbouw en veehouderij) en noordoostelijk zandgebied (akkerbouw veenkoloniën en veehouderij).

Deze scenario’s worden doorgerekend op gewasopbrengsten en economische kosten en baten en resulterende bodemkwaliteit/bodemgezondheid. Risico’s op extreme omstandigheden (droogte en water overlast), veranderingen in bodemkwaliteit (ondergrondverdichting, bodempathogenen) en daarmee risico’s op opbrengstderving worden ingeschat op basis van literatuur en recent ontwikkelde kennis en toegepast op de verschillende vruchtwisselingen.

Het resultaat is: inzicht in risico’s, kosten en baten van huidige en alternatieve bouwplannen in de context van klimaatverandering en eiwittransitie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20