AF-18101 Precisielandbouw 4.0: op naar data-gedreven landbouw voor rotatie management (BO-67-001-016, BO-41-002-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er bestaan echter nog veel vragen over hoe PL ten volle benut kan worden. Plaatsbepalingstechnologie is reeds gemeengoed geworden op akkerbouwbedrijven en bij loonwerkers (ook wel PL1.0 genoemd) sinds 2010. Op basis van digitale kaarten met de ruimtelijke variatie in gewas of bodem, kunnen taakkaarten gemaakt worden voor variabel doseren (PL2.0) (sinds 2016). Deze taakkaarten gaan vooral over optimalisatie van operationeel management en zijn vaak gebaseerd op één kaartlaag (bijv. satellietbeeld).

De volgende stap in PL ligt bij slim datagebruik over teelten en bedrijven heen om nieuwe kennis te genereren en betere strategische en tactische beslissingen te nemen. We noemen dit PL4.0, naar Smart industry 4.0. Het nieuwe onderzoeksprogramma PL4.0 heeft als doel een collectieve R&D inspanning te leveren om te komen tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en in control gebruik van data waarmee (1) nieuwe kennis verkregen wordt vanuit het data-delen principe, en (2) om te komen tot beter onderbouwde managementbeslissingen op primaire productiebedrijven open-teelten en in ketens, met name ook op tactische en strategische vraagstukken.

 

De eerste fase van het onderzoek start 2e helft 2019. Tijdens deze fase ligt de focus op het goed in kaart brengen van de data-positie van de boer. De startfase begint met een haalbaarheidsstudie naar de benodigde data-infrastructuur om te komen tot grootschalig, slim, veilig, transparant en in control gebruik van data in open teelten en ketens, en wat hieraan op dit moment nog ontbreekt. We richten ons daarom voornamelijk op de wensen en vereisten vanuit de agrarische bedrijven. De startfase levert antwoorden op de volgende vragen: Wat is nodig om te komen tot voorgenoemd datagebruik? Wat is er al aan deeloplossingen? En wat kan/moet in gezamenlijkheid ontwikkeld worden om het doel van een verbeterde data-positie van de boer en slim data-gebruik tussen bedrijven en in agrifood ketens te verbeteren?

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23