AF-18101 Precisielandbouw 4.0: op naar data-gedreven landbouw voor rotatie management (BO-67-001-016, BO-41-002-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

De tweede fase van het PL4.0 onderzoek loopt van 2021 tot en met 2023. Tijdens deze fase ligt de focus op het aantonen van meerwaarde data-delen en slim data-gebruik in use cases. Daarbij werken we vanuit de architectuurprincipes die in fase 1 voorgesteld zijn voor een veilige, transparante en kosteneffectieve  data-deel en -gebruik infrastructuur.  Al werkende zullen deze principes verder ontwikkeld worden. De nadruk ligt op interoperabiliteit van data; deze is nu nog te beperkend voor een volwassen data-gedreven landbouw en AgriFood ketens. De use cases waar aan gewerkt worden, zijn optimalisatie van kwaliteit van aardappel-pootgoed, bouwplanbreed slim data-gebruik met oog voor stikstof-efficiëntie en andere duurzaamheidsindicatoren (KPI’s), de digitale gras-keten, nieuwe verdienmodellen agrariërs en loonwerkers, nieuwe risico’s door veranderende rollen en machtsverhoudingen in digitale ecosystemen, informatie-analyse en datadeling t.b.v. efficiëntere certificering biologische teelt en omgevingsanalyse melkveehouderij. Opbrengstmonitoring in met name rooivruchten zal ook verder ontwikkeld worden.  Daarnaast worden er korte sprints uitgevoerd op onderwerpen waar interoperabiliteit verbetering behoeft. PL4.0 gaat op deze wijze bijdragen aan verbetering van de basis van en draagvlak voor data-gedreven landbouw.

 

Brancheorganisatie Akkerbouw is penvoerder van PL4.0 fase 2. De volgende partijen waren al lid van de PPS: AEF, Agrimaco, AgroConnect, Branche-organisatie Akkerbouw, Cumela, Groen Onderwijs via Aeres en Van Hall, LTO Noord, Min. LNV, KPN, Kubota/Kverneland, NOM, Rovecom, The Potato Valley, Wageningen University & Research en ZLTO. ICTU deed procesbegeleiding en bracht data-kennis in. In fase 2 zijn de volgende partijen toegetreden tot het consortium: Achmea, Agrifirm, Agrico, Avebe, Cosun, Fedecom, HZPC, JoinData en SKAL en Stichting BoerEnData.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.