AF-18091 Trager groeiende vleeskuikens (BO-63-001-024, BO-47-001-052)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de afgelopen vijf jaar heeft de consumptie en productie van trager groeiende vleeskuikens in Nederland een enorme vlucht genomen. Eind 2017 was ca. 90% van al het verse kippenvlees in de Nederlandse supermarkten afkomstig van trager groeiende vleeskuikens, dit komt overeen met ca. 30% van de totale Nederlandse productiecapaciteit. Trager groeiende vleeskuikens hebben ten aanzien van reguliere, snelgroeiende, vleeskuikens een aantal belangrijke en bewezen voordelen op het gebied van dierenwelzijn (minder problemen met mobiliteit, nauwelijks voetzoollaesies) en gezondheid (lagere uitval en lager antibioticagebruik). Er zijn echter binnen de trager groeiende vleeskuikenconcepten een aantal knelpunten die op langere termijn negatieve effecten kunnen hebben op de ‘licence to produce’, met name op het gebied van milieu (resource-efficiëntie, klimaatneutraliteit, reductie van schadelijke stoffen) en diergezondheid (terugkeer ‘ouderwetse ziekten’). Daarnaast ontbreekt het op dit moment vrijwel op ieder vlak aan kennis omtrent specifieke behoeften van het trager groeiende vleeskuiken, aangezien vrijwel alle (wereldwijde) kennis is gebaseerd op onderzoek met reguliere kuikens.

 

Het doel van dit project is om door kennisontwikkeling, innovatieve aanpassingen aan huisvesting, management en geoptimaliseerde data-uitwisseling de concepten met trager groeiende kuikens toekomstbestendiger te maken door een duidelijke verbetering van de knelpunten ten aanzien van klimaatneutraliteit (resource-efficiëntie, reductie van uitstoot van schadelijke stoffen) en hernieuwde aandacht voor dierziekten (‘ouderwetse’ ziekten). Dit om een nog hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid te bereiken. Om te bereiken dat de innovatieve aanpassingen zo goed mogelijk aansluiten bij de trager groeiende vleeskuikens, met een compleet andere genetische achtergrond dan snelgroeiende kuikens, is het van het allergrootste belang om fundamenteel- en praktijkonderzoek naar de specifieke behoeften van deze dieren te doen (gewenst gedrag, behoefte aan nutriënten, licht, temperatuur, etc.).

Dit project richt zich specifiek op de diverse Kip van Morgen concepten en Beter Leven keurmerk 1 ster.

 

Door betere en specifiekere kennis van de werkelijke behoefte van deze dieren in combinatie met innovatieve aanpassingen van huisvesting, management, voeding en geoptimaliseerde data-uitwisseling binnen deze concepten, zal het daaruit voortvloeiende efficiënter gebruik van grondstoffen en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen het huidige positieve beeld van de consument en producent bestendiger maken en op langere termijn verbeteren. Dierenwelzijn en diergezondheid zullen daarnaast minimaal gewaarborgd blijven en maar waarschijnlijk ook verbeteren. Op de lange termijn zullen de concepten met trager groeiende vleeskuikens door alle beoogde aanpassingen op alle facetten van duurzaamheid (People, Planet en Profit) positiever scoren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.