AF-18054 Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit (BO-55-001-006, BO-44-002-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Hoeve Innovatie werkt voor Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). KDV pakt de uitdagingen op een varkensbedrijf integraal aan (welzijn, gezondheid, milieu, energie/klimaat). Met dit project wil KDV ook de voordelen van deze bedrijfsvoering in kaart brengen voor de omgeving: het klimaat, de bodem(vruchtbaarheid), de flora en fauna rondom het bedrijf. Dit betreft een integrale afweging van duurzaamheid, haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie. Daartoe eerst een korte uitleg van de integraliteit die voor ogen staat:

De opzet is dat er een monovergister wordt gebouwd op een gemengd bedrijf (rundvee en varkens), naast de reeds bestaande vergister op het varkensbedrijf in Valkenswaard. Beide bedrijven spoelen dagelijks de mest uit de stal voor maximale biogasproductie. Stromest (van zeugen op stro en/of riet) en strorijke mest van rundvee wordt versneden en mee vergist om tot een betere C/N verhouding te komen in de mestproducten. Het digestaat wordt gescheiden. De rulle fractie, die gehygiëniseerd wordt met warmte van de vergister wordt gebruikt om de bodem te voeden en het bodemleven te stimuleren, waardoor de weidevogelstand zal toenemen. De dunne fractie wordt gebruikt om de percelen te bemesten (nutriënten N, P en K). Het overschot wordt verder gezuiverd in een helofytenfilter, die tevens zorgt voor biodiversiteit (vogels). Het riet wordt versneden en weer ingezet op de bedrijven als beddingmateriaal voor zeugen en koeien (welzijn dier). Het effluent van het rietfilter wordt gebruikt om te spoelen in de stal (lage emissie van ammoniak, geur en methaan) en het overschot voor beregening op het grasland (zonder antibiotica, gezond bodemleven).

Ook wordt het effluent onderzocht of het voldoet aan de strenge eisen om via het oppervlaktewater weer teruggebracht te kunnen worden in de waterkringloop.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20