AF-17103 Verkenning gezonde dieren MIP (BO-63-001-021, BO-47-001-055)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om in hoogwaardig en veilig dierlijk voedsel te voorzien is het van groot belang om landbouwhuisdieren te houden met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van dier en mens en met oog voor een gezond milieu met zo min mogelijke last voor mens en omwonenden. Op dit moment staat door maatschappelijke druk de veehouderij ter discussie vanwege belasting voor de volksgezondheid en suboptimaal dierwelzijn. Het is van algemeen maatschappelijk belang en in het belang van ondernemers in de dierlijke productieketens, om te werken aan een maatschappelijk geaccepteerde  veehouderij, met gezonde dieren zonder substantieel gebruik van antibiotica of overlast voor de omgeving.

 

Dit programma richt zich op integrale oplossingen voor houderijsystemen voor de verschillende diersectoren, waarbij gezonde dieren en gezonde mensen centraal staan. Er wordt ingezet op verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn en beheersing/wegnemen van de nadelige effecten voor milieu en volksgezondheid voor de gehele veehouderij.

Voor een betere diergezondheid, dierenwelzijn en humane gezondheid is het nodig  dat vernieuwing wordt gekenmerkt door een  aanpak waarbij het systeem zelf verstorende invloeden van buiten kan opvangen en niet alleen voortbouwt op kleine aanpassingen. D.w.z. werkend vanuit de “eigen weerbaarheid” van het dier, het bedrijf en/of de keten.

Het genetisch potentieel van onze huidige dieren is enorm hoog, maar wordt niet volledig benut. Dieren worden voortdurend blootgesteld aan veranderingen in hun omgeving die een beroep doen op hun draagkracht, zoals grotere schommelingen in de omgevingstemperatuur door klimaatveranderingen, aanwezigheid of introductie van pathogenen, omgang met (vreemde) soortgenoten en beperkte beschikbaarheid van voedsel. Daarbij gaat veel energie verloren aan het ‘managen’ van het eigen evenwicht waardoor dit niet beschikbaar is voor groei of productie van vlees, melk of eieren. Bij een draaglast die de weerbaarheid (ruim) overstijgt raakt zelfs de gezondheid in het geding en wordt inzet van medicatie waar onder antibiotica noodzakelijk. Een productiesysteem dat alleen gestoeld is op het beperken van de draaglast door bijvoorbeeld een strikt hygiëne protocol  is een kwetsbaar systeem. De benadering waarbij de weerbaarheid van het dier vergroot en beter benut wordt, kan helpen om het systeem te versterken en minder kwetsbaar te maken en de diergezondheid, ook gericht op bedrijfsgebonden dierziekten, op een integrale manier aan te pakken.

Dit zal leiden tot een houderij (gangbare, biologische en natuur inclusieve landbouw) waar gezondheid, welzijn én een efficiënte productie in balans met elkaar zijn of elkaar versterken. Gezonde dieren zijn hierbij de norm. Hierbij kan gebruik van antibiotica gereduceerd worden en management aangepast worden zodat dieren kunnen omgaan, vanuit hun eigen intrinsieke mogelijkheden met  veranderingen: adaptatie. Dit zonder nadelige neven effecten voor omwonenden, voedsel veiligheid noch voedsel kwaliteit.

Een van de onderdelen in 2018 van dit integrale programma is om met innovatie groepen te starten waarin oplossingsrichtingen om diergezondheid te bevorderen door de weerbaarheid/veerkracht te vergroten worden onderzocht. Hiervoor wordt in een proeftuin gewerkt met experimenteerruimte waarbij de expertise die aanwezig is vanuit verschillende PPS-en, NWO programma’s en andere projecten kennis en innovatie uitwisselen. De volgende figuur schetst de onderlinge samenhang.

Het resultaat van het gehele programma is dat het oplossingen met impact levert om dieren gezond te houden zonder nadelige gevolgen voor humane gezondheid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23