AF-17023 Greenwell (BO-63-001-018, BO-47-001-033)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van Greenwell is het ontwerpen van een volledig integraal duurzame vleeskuikenproductieketen, waarbij een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid hand in hand gaan met een lage ecologische voetafdruk. De huidige tegenstelling tussen dierenwelzijn en diergezondheid enerzijds en de ecologische voetafdruk anderzijds vloeit voort uit keuzes in het verleden, gevoed door de logica van efficiëntie op het niveau van ketenschakels, maar is niet per definitie onvermijdelijk. Er zijn geen fundamentele biologische of fysische wetten die het samengaan van een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid en een lage ecologische voetafdruk verhinderen. Binnen Greenwell maken we de omslag van een ‘hoogst efficiënt’ dier naar een hoogst effectieve keten, door in te zetten op de circulaire economie via het benutten van voergrondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, met een dier dat daar genetisch het meest geschikt voor is. In dit circulaire denken zijn voederconversie of groeisnelheid niet meer leidend. Het project genereert specifieke nieuwe combinaties van genetica, voergrondstoffen en reststromen, management, economie, houderij en ketenafspraken, die in samenhang de impact op ecologie minimaliseren, en  dierenwelzijn en –gezondheid en maatschappelijke acceptatie vergroten. Het resultaat is een nieuw optimum met een lage milieu impact per kg product in combinatie met een gezond en vitaal vleeskuiken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.