AF-16161 1H4F Risk-based monitoring (BO-63-001-013, BO-47-001-025, BO-22.04-008-013)

Project: LNV project

Project Details

Description

de aanleiding

 

Toxoplasmose en Trichinellose worden wereldwijd gezien als belangrijke parasitaire zoönosen. Beheersing van risico’s van Toxoplasma en Trichinella is nodig: beiden worden door EFSA aangegeven als risico voor de volksgezondheid in Europa. Rauw of onvoldoende verhit varkensvlees kan voor beiden een bron van infectie zijn. De risicofactoren op varkensbedrijven zijn voor beide parasieten grotendeels hetzelfde. Er is geen methode voor monitoring van Toxoplasma infecties op varkensbedrijven. Momenteel is er vanuit de EU een verplichte controle voor Trichinella, waarbij elk karkas in Nederland wordt getest op Trichinella. Recentelijk is de EU verordening aangepast (EC Richtlijn nr 1375/2015) en is het mogelijk om op “controlled housing” bedrijven een risk-based monitoring uit te voeren gebaseerd op audits en karkascontrole voor risicodieren in non controlled housing. De verplichte risk-based monitoring voor Trichinella en de overeenkomsten in risicofactoren voor Trichinella en Toxoplasma op varkensbedrijven maken het interessant om een kosteneffectief gecombineerde risk-based monitoring te ontwikkelen voor Toxoplasma als Trichinella op varkensbedrijven.

 

 

 

het doel

 

Doel is het ontwikkelen van een gecombineerde risk-based monitoring voor Toxoplasma en Trichinella infecties in varkens.

 

 

 

de vernieuwing/innovatie

 

  • Een      risk-based monitoringssysteem voor beheersing van Toxoplasma/Trichinella      infecties op varkensbedrijven, en hierdoor hopelijk lagere kosten voor een      uiteindelijk veiliger product.
  • Kennis      over interventies, beheersing en vermindering van Toxoplasma infecties op      varkensbedrijven.
  • Berekening      van de kosten van de Toxoplasma/Trichinella interventies en monitoring op      varkensbedrijven en vergelijking met kosten bestaande monitoring.
  • Berekening      gezondheidswinst door interventies op varkensbedrijven van de humane      ziektelast Toxoplasma.

 

 

 

de beoogde impact voor de sector, de wetenschap en de maatschappij

 

Een risk-based monitoring van Toxoplasma en Trichinella betekent (apart of gecombineerd):

 

  • Voor      de sector, dat deze zo een bijdrage levert aan productie van gezond en      veilig voedsel op een kosteneffectieve manier.
  • Voor      de wetenschap, dat er nieuwe inzichten worden verworven over het beheersen      van Toxoplasma en Trichinella infecties inclusief kosten en baten van      gecombineerde beheersing en monitoring.
  • Voor      de maatschappij, dat risico’s op een infectie met Toxoplasma en      Trichinella op een goede en effectieve manier beheerst worden.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.