AF-16098 - Gezonde schoollunch (BO-62-001-004, BO-45-002-004, BO-24.06-001-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit onderzoek is stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd door het ontwikkelen van een gezonde en betaalbare schoollunch, gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en rekening houdend met de wensen van kinderen, ouders, scholen en betrokken sectoren. De onderzoeksvragen richten zich op 1) hoe deze lunch eruit moet zien en georganiseerd moet worden, en 2) de effectiviteit van de schoollunch in relatie tot het gehele voedingspatroon en cognitieve prestaties van basisschoolkinderen. In jaar 3 wordt er op basis van de resultaten een eerste aanzet voor een implementatieplan geschreven zodat de resultaten na afloop van het project breder beschikbaar zijn. De studie vindt plaats op basisscholen in Ede en Amsterdam, in verschillende sociaal economische wijken, rekening houdend met verschillende culturele achtergronden.

Beoogde impact voor de sector, de wetenschap en de maatschappij:

- Sector: een nieuw afzetkanaal voor innovatieve vermarktbare gezonde lunchproducten.

- Scholen: de mogelijkheid om concreet invulling te geven aan het onderwerp gezonde voeding. Leerkrachten: duidelijk kader voor hun rol op het gebied van gezonde voeding.

- Wetenschap: kennis over de haalbaarheid en effectiviteit van gezond lunchen op de basisschool en nieuwe wetenschappelijke kennis over de relatie tussen gezonde lunch, het gehele voedingspatroon en cognitieve prestaties van basisschoolkinderen in Nederland.

- Maatschappij: kinderen eten steeds minder gezond, als alle 1.5 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd gezond lunchen op school levert dit een grote gezondheidswinst op populatieniveau en worden sociaal economische verschillen in voedingsgedrag verkleind.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.