AF-16022 Breed4Food II (BO-63-001-009, BO-47-001-021, BO-22.04-025-001, BO-22.04-011-001, BO-22.02-011-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om genetische variatie te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame veehouderijsystemen zijn nieuwe fenotypering en selectie methoden nodig. Binnen Breed4food lopen dan ook verschillende projecten binnen deze twee pijlers: 1) fenotyperen en 2) gebruik DNA informatie.

Voor fenotyperings projecten werd een proef werd uitgevoerd door Hendrix Genetics op objectieve score van locomotie van kalkoenen met het gebruik van video-imaging, IMU's en een force plate. Een andere manier om gedrag, en activiteit van dieren die in groepen zijn ondergebracht te volgen, is onderzocht bij slachtkuikens, met ultrabrede banden en met RFID's. De gegevens toonden aan dat het mogelijk is om dieren gedurende een paar dagen te volgen en hun activiteit gedurende de dag te fenotyperen. Verschillen werden waargenomen tussen twee foklijnen. Longitudinale gegevens over melkgift en voeropname van kalkoenen zijn geanalyseerd in het gezondheidsproject, met als doel om afwijkingen te koppelen aan veerkracht van de dieren. De eerste resultaten laten zien dat er verschillen zijn tussen dieren en deze genetisch bepaald zijn. Om voederefficiëntie te kunnen onderzoeken wordt het gebruik van organoïds onderzocht. Hoewel aantallen klein waren, zijn er verschillen vastgesteld tussen organoïden van varkens die werden geselecteerd als hoog en laag efficiënt.

Bij het gebruik van DNA is er met name grote vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van algoritmen en software voor genomische fokwaardeschaatings. Een test met een genomisch fokwaardeschattingsmodel met 1,2 miljoen gegenotypeerde dieren is met succes afgerond. Dit was wereldwijd baanbrekend. In termen van het gebruik van (aanvullende) bronnen van genomische informatie, wordt vooruitgang geboekt in karyotypering met sequentiegegevens, afleidende en kenmerken van CNVs, en een nieuw model waarmee genomische voorspelling voor kleine rassen gebruik kan maken van de gegevens van numeriek grotere rassen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.