AF-15234 Parkgehuisveste konijnen (BO-63-001-007, BO-47-001-016, BO-22.04-017-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De konijnenhouderij moet twee uitdagingen oppakken voor een gezonde toekomst :

1)   Antibioticagebruik moet omlaag 

2)   Het niveau van dierenwelzijn moet aangetoond & blijvend beter zijn dan nu wettelijk verplicht is. Het benutten van meerwaarde-marktkanalen is hiervoor een belangrijke economische drager.

Op beide punten loopt de konijnenhouderij voor in Europa, deze voorsprong moet behouden en eventueel uitgebouwd worden om te kunnen blijven benutten in een meerwaarde biedende markten en kritische samenleving. Op dit moment wordt een innovatieprogramma uitgevoerd door de konijnensector, ondersteund met publieke middelen, om geïntegreerd aan deze twee doelen te werken. De nu betrokken partijen (m.n. LTO, Ministerie, kennisinstelling, mengvoerbedrijfsleven en verwerkende industrie) zijn van mening dat deze aanpak voortgezet en uitgebouwd kan worden via een PPS. Dat biedt de mogelijkheid om andere partijen aan te laten sluiten, en zo op verschillende bedrijven en thema’s tegelijkertijd onderzoek te doen en innovaties te testen. De in 2015 opgestarte werkwijze om klassiek onderzoek (experimenteren, literatuuronderzoek) te combineren met beleidsvorming en een open netwerkbenadering is daarbij uitgangspunt. Huidige PPS wordt bewust aangevraagd vanuit een beperkt aantal partners, ondanks het feit dat inmiddels een aanzienlijk aantal partners (op verschillende thema’s) aanhaakt. De PPS kiest er voor om sectorgericht te werken, en de resultaten vrij beschikbaar te maken. IP is niet voorzien, concurrentieel voordeel wordt verwacht uit de kennisvoorsprong en nauwere betrokkenheid bij de sector. Het huidige voorstel omvat een samenhangende serie onderzoeks- en innovatielijnen die tezamen vooral de huisvesting en het management (voer, gezondheid, hygiëne) optimaliseren om de ambities in markt (hoger marktsegment) en maatschappij (AB-reductie en aangetoond beter dierenwelzijn) langjarig waar te maken. Het werken aan gezondheid en dierenwelzijn is een van de speerpunten voor het Innovatiethema Duurzame Veehouderij in het innovatiecontract. De combinatie van economische en maatschappelijke ambities en de innovatieve werkwijze komen in sterke mate tegemoet aan de ambities van het innovatiecontract, en kunnen uitstraling hebben naar de andere dierlijke sectoren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.