AF-15223 1H4F Vitaal en gezond kalf (BO-63-001-005, BO-47-001-013, BO-22.04-008-009)

Project: LNV project

Project Details

Description

De globale achtergrond van het project "Vitaal & Gezond Kalf (VGK) in een duurzame veehouderij" is de wens van de Nederlandse veehouderij om veilig en zorgvuldig voedsel te produceren en daarmee aan een gezonde veehouderij te werken door een optimale preventie van dierziekten.

Het doel van VGK is reductie van dierziekteproblematiek (focus luchtwegproblemen) en het daaraan gekoppelde antibioticumgebruik, door een ketenbrede aanpak.

VGK wil dat bereiken door het leveren van wetenschappelijk onderzoek op verschillende niveau’s binnen de totale keten (melkveebedrijf – transport – vleeskalverbedrijf) en vanuit verschillende invalshoeken (voeding, klimaat, transport en dierziekte management).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.