AF-15221 Duurzame Zuivelketen 2.0 (BO-63-001-030, BO-47-001-012, BO-22.04-005-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Duurzame Zuivelketen (DZK), een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO onder de vlag van ZuivelNL, heeft concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd om binnen maatschappelijke, economische en milieurandvoorwaarden te blijven (zie www.duurzamezuivelketen.nl). Met het afschaffen van het melkquotum per 1 april 2015 is de landelijke melkproductie flink toegenomen, waardoor er behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis op de vier belangrijkste knellende themas: (1) weidegang (Amazing Grazing 2.0); (2) mineralenefficiëntie (KringloopWijzer); (3) biodiversiteit; en (4) verandermanagement. De doelstellingen van deze projecten sluiten aan bij de ambitie Meer met minder en dan vooral Duurzame Veehouderij en Resource Efficiency van het Innovatiecontract van de Topsector Agri&Food.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.