AF-14247 Sino Dutch Dairy Development Center (BO-47-001-040, BO-27.04-001-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

FrieslandCampina, Wageningen UR en China Agricultural University werken samen binnen het Sino Dutch Dairy Development Center (SDDDC) om de melkproductie, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de gehele Chinese zuivelsector te verbeteren. Het onderzoek moet leiden tot significante verbeteringen en opwaardering van voedselsystemen door geïntegreerde systeemoplossingen leidend tot een efficiënte productie en geborgde kwaliteit over de gehele Chinese zuivelketen.

Doelstelling is om met zowel Nederlandse als Chinese partners te komen tot een herinrichting/herontwerp van Chinese zuivelketens en verantwoord ondernemen onder Chinese omstandigheden. Er wordt gewerkt vanuit aan de white spots gelieerde onderzoeksprojecten op het gebied van farm management, melk- en voerproductie, processing technologie, diergezondheid, dierwelzijn, duurzaamheid, voedselveiligheid, standaardisatie en regulatie, vooral in het primaire deel van de keten. Duurzame ketenvorming in de Chinese zuivelsector is het uitgangspunt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.