AF-14244 Ontwerp environmental dairy design (BO-47-001-009, BO-22.04-012-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aanleiding: De melkveehouderij in Nederland staat anno 2014 voor een flinke groeispurt en staat zowel positief als kritisch in de maatschappelijke belangstelling (grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, groei binnen milieu-randvoorwaarden, gezond en transparant). Er zijn weliswaar diverse nieuwe stalconcepten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, maar deze systemen maken technisch gezien veelal een te kleine stap of zijn niet flexibel genoeg om te kunnen voldoen aan de scherpe maatschappelijke eisen. Bovendien zijn ze exclusief op melkvee gericht en betrekken de jongvee opfok er niet bij. De vrijloopstallen met compostbodem als voorbeeld leken een veelbelovende ontwikkeling vanwege hun gunstige effect op dierenwelzijn, maar lopen o.a . op tegen nadelige effecten van thermofiele bacteriën bij composteringsbodems en een wellicht ontoereikende reductie van de ammoniakemissie t.o.v . de traditionele ligboxenstal. Lage(re) emissies van ammoniak zijn cruciaal voor de ontwikkelingsmogelijkheden  van melkveehouders  in Nederland, zeker, maar niet uitsluitend die bij Natura2000

Er is behoefte aan nieuwe toekomstgerichte stalconcepten voor het houden van kalveren in de opfok en melkvee in Nederland die primair een radicale beperking van de ammoniakemissie (< 1 kg / dierplaats per jaar - huidige systemen halen in het meest gunstige geval 4, 1 kg als berekende waarde, of 3,5 kg met luchtwasser) combineren met (minimaal) de te verwachten andere maatschappelijke eisen aan de melkveehouderij in 2020. Denk hierbij aan vergaande reductie van het antibioticagebruik in zowel jongveeopfok- als melkveehouderij, open stallen, gezond vee met een hogere levensduur, verantwoord hergebruik van mineralen, lage  emissies van broeikasgassen en het mogelijk houden van weidegang.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18