AF-14216 Gezonde vleeskuikenketen (BO-23.05-001-013)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel van dit PPS voorstel is om via ketenoptimalisatie te komen tot rendementsverbetering voor de keten als geheel met de focus op een gezonde, welzijnsvriendelijke en duurzame vleeskuikenketen.

De werkwijze binnen dit onderzoek is dat een slachterij, twee broederijen, twee bedrijven uit de veevoersector en een fokbedrijf gezamenlijk hebben afgesproken gegevens van de afzonderlijke schakels met elkaar te gaan delen. Dat vraagt commitment, vertrouwen en durf van de partijen om vanuit de keten te denken. Deze partijen hebben reeds met elkaar samengewerkt binnen het project Antibioticavrije ketens van het Innovatienetwerk. Dat betekent dat geen tijd verloren gaat in het bijeenbrengen van partijen, die elkaar nog niet kennen of vertrouwen, maar dat er al een basis is, waarop verder kan worden samengewerkt. Om het antibioticagebruik in de vleeskuikensector verder terug te dringen en meer inzicht te krijgen in risicofactoren voor diergezondheid en dierwelzijn is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in risicofactoren uit met name de voorschakels (opfok- en vermeerdering). De huidige kennis over de invloed van de voorschakels is minimaal en meer kennis is noodzakelijk om verdere stappen te nemen in het terugdringen van het antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Het project kent een duidelijke fasering. In Fase I worden met retrospectief onderzoek reeds verzamelde data uit de keten met elkaar verbonden en geanalyseerd op risicofactoren voor dierwelzijn, diergezondheid en technische prestatie. In fase II wordt de kennis uit fase I gebruikt om gedurende een jaar data te verzamelen in de keten. Daartoe worden bestaande data aangevuld met data, die daartoe extra moeten worden verzameld, uit met name de voorschakels. Deze data worden geanalyseerd m.b.t. risicofactoren voor dierwelzijn, diergezondheid, technische prestatie, economisch rendement en faalkosten. In fase III wordt vervolgens geëxperimenteerd in de keten. Welke invloed heeft het aanpassen van management in de voorschakels op welzijn, gezondheid, technische prestatie en kosten? Er zal op verschillende schaal worden geëxperimenteerd met het aanpassen van factoren in de voorschakels en onderzocht wordt in welke mate dit effect heeft op diergezondheid, dierwelzijn, technische prestatie en ketenrendement.

Producten van dit onderzoek zijn: nieuwe standaarden en systemen voor data uitwisseling en transparantie in de keten; notities en presentaties voor de project- en begeleidingsgroep; ten minste twee publicaties in de vakpers; twee wetenschappelijke publicaties; een presentatie op een sectordag of symposium.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.