AF-14215 Breed&Feed4Food (BO-47-001-008, BO-22.04-010-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Breed&Feed4Food richt zich op verbetering van resource efficiency in de veehouderij en op
preventieve diergezondheid. Het samenspel tussen genetische achtergrond
(genotype) van dieren, diervoedersamenstelling en de microflora in
het maagdarmkanaal staan centraal in het onderzoek.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.