AF-12048 Verantwoord achterwege laten van ingrepen, Monitoren bedrijven (BO-22.04-003-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2018 zal het verbod op snavelbehandelen van kracht worden. Daarmee sluit Nederland zich aan bij een aantal voorlopers in Europa die reeds een verbod op snavelbehandelen hebben of dit op korte termijn zullen  invoeren. Voor Nederland als exporterend land is het snavelbehandel-verbod een extra moeilijkheidsfactor om concurrerend te blijven op de internationale markt. Aan de andere kant wordt in meerdere landen de discussie over snavelbehandelen gevoerd en zal het een kwestie van tijd zijn voordat een verbod op deze behandeling meer regel dan uitzondering zal zijn. Nederland kan als voorloper ervaring opdoen met onbehandelde koppels. Tegen de tijd dat het niet behandelen gemeengoed geworden is, heeft de Nederlandse sector een voorsprong in kennis van het houden van deze dieren, hetgeen in een marktvoordeel kan resulteren. Ervaring en kennis opdoen met onbehandelde koppels is daardoor belangrijk. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, is een gestructureerde monitoring van management en resultaten noodzakelijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.