Advances in data-driven phenotyping (KB-38-001-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project heeft tot doel om de potentie van fenotypische data te maximaliseren. Er wordt voortbouwend op eerdere datasets, inzichten en resultaten van andere lopende onderzoeksprojecten binnen WUR. Er wordt met name een link gelegd naar de ontwikkeling van de grootschallige onderzoeksinfrastructuur ontwikkelingen van het NEtherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC), waarbinnen het FAIR-compliant data management systeem PHIS wordt geimplementeerd om fenotypische data van een range aan experimenten wordt opgeslagen, varierend van experimenten in klimaatcellen, kassen en proefvelden. Door voldoende metadata toe te voegen aan deze fenotypische data, bijv. weersomstandigheden, meetprotocollen, link naar genotypische kan een volledig inzicht ontstaan van de presentatie van planten/ rassen waardoor data uit verschillende experimenten, uitgevoerd op verschillende lokaties met elkaar kunnen worden vergeleken op een objectieve manier.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.