Add_Stofmetingen 2e bedrijfslocaties PEV-Pilots (BO-43-101-039)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het kader van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de Regio Foodvalley, zijn in de periode 2017 2020 metingen uitgevoerd vanuit het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) aan technieken om de emissie van fijnstof uit pluimveestallen te reduceren. Vanwege het feit dat er slechts op 1 bedrijfslocatie metingen zijn uitgevoerd, is bij het opnemen in de lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, het reductiepercentage van vier perspectiefvolle technieken met 10 procentpunten verlaagd t.o.v. het gemeten gemiddelde. Door op een 2e bedrijfslocatie aanvullende metingen uit te voeren, kan het reductiepercentage van de technieken worden gebaseerd op een volwaardige dataset die voldoet aan de eisen van de meetprotocollen. In samenwerking met het PEV worden hiervoor, via de leveranciers van de technieken, bedrijven benaderd voor het uitvoeren van de metingen.

De metingen op de bedrijven worden volgens dezelfde meetstrategie uitgevoerd als bij de 1e metingen. Dat wil zeggen in de vorm van case-control. Indien mogelijk worden de metingen uitgevoerd in twee identieke stallen, anders als case-control in de tijd. Op de resultaten van de metingen worden, samen met de resultaten van de metingen op de 1e bedrijfslocaties, statistische analyses gedaan om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd reductiepercentage. Van de metingen wordt een meetrapport opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de metingen, conform de eisen van de meetprotocollen. In een apart hoofdstuk wordt daarbij ingegaan op het eindresultaat van de metingen op zowel de 1e als de 2e bedrijfslocatie samen. De meetrapporten worden voorgelegd aan de Technische AdviesPool (TAP) van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Op basis van deze beoordeling wordt het uiteindelijke reductiepercentage vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min. I&W).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21