Add_PlanMER 7e Actieprogramma (BO-43-101-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de goedkeuring van een NitraatActieprogamma dient een MilieuEffectRapportage op planniveau te worden opgesteld.

Het doel van dit project is in deze behoefte te voorzien.

In deze MER zijn effecten van maatregelen en maatregelpakketten ter vermindering van nitraat en uit- en afspoeling beoordeeld tegen die van een referentiesituatie. Daarnaast zijn ook andere milieukundige aspecten beoordeeld. De emissies naar grond- en oppervlaktewater en naar de lucht zijn voor zover mogelijk gekwantificeerd met rekenmodellen. Daar waar geen kwantificering mogelijk is, is op basis van literatuur en expert-judgement een schatting van de milieueffecten gegeven. Nieuwe onderdelen ten opzichte van voorgaande MilieuEffectrapportages is een beoordeling van effecten op aquatische ecologie, een afstemming met een ex-ante analyse 3e Stroomgebiedsbeheersplannen en de beschouwing van bovenwettelijke maatregelen die genomen worden met stimulering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Onderscheid is gemaakt in landsdekkende maatregelen die zijn door te rekenen met Initiator en het Landelijke Waterkwaliteitsmodel en perceelsmaatregelen waarvoor effecten voor gewas, bodem, hydrologie combinaties worden aangegeven. In de synthese is de informatie gebruikt om beoordelingsvarianten op te stellen en een voorkeursvariant samen te stellen.

Het resultaat van het project is een Milieu-effectrapport, een dataset die is te uploaden naar EmissieRegistratie en bijdragen in bijeenkomsten over het 7e Actieprogramma.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22