Add_Ontwikkeling van een Soil Water Atmosphere Plant module voor het NHI (BO-43.20-101-021)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) speelt een cruciale rol bij landelijke en regionale studies om de effecten van veranderingen in hydrologische omstandigheden, waterbeheer, klimaatverandering en ruimtelijke inrichting op onze leefomgeving te verkennen. Het NHI is van groot belang bij het kwantificeren van effecten op de zoetwatervoorziening (Deltaprogramma), waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water - KRW) en waterveiligheid. Het beleid met betrekking tot NPLG en Ruimtelijke Ordening maakt eveneens gebruik van het NHI, waarbij water en bodem als sturende principes worden gehanteerd voor ruimtelijke inrichting.
Binnen het NHI is de modellering van de onverzadigde zone een essentieel onderdeel. Hierbij beïnvloeden waterbeweging en bijbehorende processen zoals verdamping en grondwateraanvulling het hydrologisch systeem. Momenteel wordt de modelcode MetaSWAP gebruikt voor deze modellering. De ondersteuning van MetaSWAP wordt de komende jaren afgebouwd. Om een geharmoniseerd systeem te creëren waarvan NHI en andere modeltoepassingen gebruik kunnen maken, is het belangrijk dat er één basissysteem is voor de modellering van de onverzadigde zone. Waterwijzer Landbouw, gebaseerd op SWAP, is een voorbeeld van zo'n basissysteem dat al deel uitmaakt van NHI.
Dit projectvoorstel beoogt de ontwikkeling van een instrument met de modelcode SWAP als basis. In de eerste fase zal SWAP worden gekoppeld aan MODFLOW. Daarna wordt gewerkt aan een robuuste applicatie voor de genoemde toepassingen. Het doel is om van 2026 operationeel te zijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23