Add_KRM benthos-monitoring (BO-43-116.02-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Met de Mariene Strategie geeft Nederland invulling aan de KRM. De KRM heeft als doel het mariene milieu te beschermen en te behouden, duurzaam gebruik van de zee te bevorderen en mariene ecosystemen in stand te houden. Om dit te bereiken, schrijft de KRM voor dat de EU-lidstaten zich inspannen om in hun zeeën een goede milieutoestand (hierna: GMT) te bereiken en te behouden. Het KRM-monitoringprogramma richt zich primair op het monitoren van de voortgang in de richting van de GMT zoals die in de Mariene Strategie deel I (2018, en straks 2024) per criterium is beschreven. Dit gebeurt aan de hand van vastgestelde indicatoren.

Bodemdieren worden bemonsterd binnen het meetprogramma van Rijkswaterstaat (MWTL) en de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT)-schelpdierensurvey in opdracht van het ministerie van LNV. Vanaf 2015 is het bodemdieren-monitoringprogramma op de Noordzee aangepast ten behoeve van de KRM (en HR).

De KRM en de HR stellen geen eisen aan de ruimtelijke en temporele dekking van het monitoring-programma, maar deze dekking moet wél voldoende zijn om ééns in de zes jaar te kunnen rapporteren welk deel van de habitats in goede toestand verkeert. Om dit mogelijk te maken, is op grond van inhoudelijke, strategische en statistische overwegingen gekozen voor een driejaarlijkse meetfrequentie. In aanvulling op de reguliere jaarlijkse WOT schelpdierbemonstering (269 locaties) worden er in dit project 101 aanvullende locaties bemonsterd. De data worden via het Informatiehuis Marien ter beschikking gesteld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/24