Add_GLB bepaling methodiek vergoeding beheermaatregel extensivering (BO-43-115-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de laatste versie (tekstvoorstel) voor het GLB-NSP fiche wordt een extensiveringsmaatregel uitgewerkt. Hiervoor is in het kader samenwerking veenweiden en overgangsgebieden Natura 2000 behoefte aan een methodiek om de hoogte van een vergoeding voor extensivering te bepalen. De methodiek sluit aan op de bijlage uit het NSP waarin de grondslagen grondgebonden beheeractiviteiten worden beschreven. Hierbij wordt meegenomen dat het een samenwerkingsmaatregel is. Belangrijke variabelen voor het bepalen van de vergoedingen zijn grondsoort, regio, intensiteit referentiebedrijf, grondprijzen, aanpak (methode) extensiveren en welk deel is bovenwettelijk. Daarnaast zijn meerdere varianten van maatregelen mogelijk, zoals de aankoop/pacht van extra grond of het aantal dieren verminderen. De doelstelling van het project is tweeledig: (1) opstellen methodiek voor de bepaling van de hoogte van de maximale vergoeding voor extensivering en (2) de berekening van de hoogte van de vergoeding

Tevens wordt voor veenweidegebieden bij hogere oppervlaktewaterpeilen een methodiek voor de maximale vergoeding en de berekening van de hoogte van de vergoeding opgesteld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24