Add Uitvoeren PvA Kansenkaart voor herstel sublitorale natuur in de Nederlandse Waddenzee met mosselbanken in de westelijke Waddenzee als 1e case (BO-43-118-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse overheid zet zich in voor verbetering van de milieukwaliteit van het subtidale benthische ecosysteem van de Nederlandse Waddenzee (habitattype 1110A, `zandbanken die voortdurend licht onder water staan'), dat momenteel als slecht wordt beschouwd. Een belangrijke vraag is in hoeverre menselijke invloeden, bijvoorbeeld door bodemberoering door visserij en baggeractiviteiten, van invloed zijn op de verspreiding en dichtheid van typische soorten, zoals de mossel Mytilus edulis. Het Nederlandse overheidsbeleid is er ook op gericht om het areaal mosselbanken te vergroten. Als we beter inzicht kunnen krijgen in de invloed van menselijke activiteiten versus natuurlijke omgevingsfactoren, kan dit een basis vormen voor beleidsmaatregelen van de overheid om subtidale mosselbanken beter te beschermen en/of te herstellen. Daarom richten we ons in dit onderzoek specifiek op de subtidale aanwezigheid en abundantie van blauwe mosselen in de westelijke Waddenzee, ook omdat er al een langetermijndataset van subtidale mosselaanwezigheid en -abundantie (vanaf 1992) beschikbaar is.

In dit onderzoek gebruiken wij de nieuwste statistische modellen om de invloed  van natuurlijke omgevingsvariabelen en verstoringen bij het bepalen van de verspreiding en dichtheid van soorten te ontrafelen.  De zogeheten INLA methode houdt rekening met specifieke eigenschappen van het type gegevens, zoals de aanwezigheid van heel veel nulwaarnemingen, een niet normale verdeling en de ruimtelijke structuur.  Het geplande onderzoek kan mogelijk leiden tot een beter inzicht in de bepalende factoren. Dergelijk inzicht kan helpen bij het ontwerpen van een beheerstrategie gericht op herstel van de subtidale habitat van de Waddenzee.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24