Add Q3 Van kwetsbaar naar weerbaar (BO-43-011.01-026)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is om:

  1. Te analyseren in welke mate het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, zoals dat door het Ministerie van LNV samen met het bedrijfsleven is vormgegeven, in overeenstemming is met de huidige inzichten in hoe de sturing op een transitie kan worden vormgegeven. Welke aspecten zijn goed vormgegeven, op welke aspecten is aanpassing nodig en wat dient prioriteit te krijgen? Aanpassing kan aanscherping maar ook verruiming betekenen;
  2. te adviseren welke inspanningen en voorwaarden nodig zijn om de haalbaarheid van de transitie zo groot mogelijk te maken. Hierin wordt ook de context meegenomen zoals economie, keten en markt en het internationale speelveld. Daarbij kijken we ook naar synergie met andere dossiers zoals het vormgeven van kringlooplandbouw.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20