Add Q3 Naar een hoger doelbereik (BO-43-023.01-023)

Project: EZproject

Description

De VHR-rapportages geven aan dat veel soorten en habitattypen nog steeds in een ongunstige staat van instandhouding verkeren. Door Rijk en provincies wordt daarom ingezet op herstel en behoud van deze soorten en habitattypen d.m.v. maatregelen in het kader van de PAS, KRW en uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland. In 2017 is door het PBL en WUR de Lerende Evaluatie van het Natuurpact uitgebracht, waarin gebruik is gemaakt van een model om de impact van het voorgenomen beleid op de natuur te beoordelen. Dit model (MNP - Model for Nature Policy), voorspelt dat het voorgenomen beleid zal leiden tot 65% doelbereik voor terrestrische VHR-soorten en Habitattypen.

 

Zowel bij Rijk als provincies leeft de ambitie om tot een hoger doelbereik te komen en wordt de vraag gesteld wat daarvoor nodig is. Deze vraag kan in verschillende deelvragen onderscheiden worden:

  1. Welke VHR-soorten en Habitattypen hebben een ongunstige SvI op basis van de rapportages in 2018?
  2. Voor welke soorten en habitattypen zal de SvI gunstig worden wanneer rekening gehouden wordt met vastgesteld beleid?
  3. Wat is de opgave voor deze soorten en habitattypen om te komen tot een gunstige SvI?
  4. Welke type knelpunten (drukfactoren en bedreigingen) beperken de realisatie van een gunstige SvI
  5. Waar komen de soorten en habitattypen voor die ook in toekomst een ongunstige SvI hebben?

 

Het onderzoek zal d.m.v. een quickscan analyse worden uitgevoerd. De VHR-rapportages, andere rapportages en expertkennis dienen als basis voor de quickscan.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19