Add Q3 Mogelijkheden verhogen regionale productie diervoeders (BO-43-013.01-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

De visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, uitgebracht door het ministerie van LNV in september 2018, beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen. Voor de uitwerking van zowel deze visie als ook de verduurzaming van de veehouderij is het noodzakelijk ook op het gebied van diervoeder ambities te formuleren. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland.

Het onderzoek is gericht op het verkennen van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data. Daarvoor worden reststromen en randvoorwaarden voor toepassing in diervoeder geïdentificeerd en vervolgens worden knelpunten benoemd en oplossingsrichtingen gescoord op haalbaarheid. Dit resulteert in een beknopte notitie met conclusies en aanbevelingen voor het ministerie van LNV.

De grootste kans ligt bij slachtafval maar dan moet wel de wet- en regelgeving worden aangepast en er is concurrentie met de petfood industrie.

Inzetten op een hogere opbrengst per ha van snijmaisteelt past in een gebalanceerd rantsoen op veel melkveebedrijven, kan daarmee mogelijk voorkomen dat krachtvoer aangekocht moet worden.

Gewasresten van koolteelt kunnen interessant zijn. Probleem is dat niet alle koolsoorten in één keer geoogst worden.

Insecten op moeilijke reststromen zijn een interessante mogelijkheid. Wet- en regelgeving zal uitkomst moeten geven over de status van insecten als veevoer voordat het grootschalig toegepast kan worden.

In de andere gevallen is er wel wat te winnen maar het zal niet zoveel opleveren. Er zijn veel groene reststromen waar je koeien mee kunt voeren maar aan ruwvoer voor koeien is geen tekort. Het gaat om reststromen die interessant zijn voor veevoer voor varkens en kippen. Het gaat dan om vervanging van hoogwaardig eiwit (soja) uit het buitenland. Groene reststromen als bietenblad zijn daarvoor niet interessant.

Economisch is de volgorde bij de teelt van gewassen of het gebruik van reststromen:

  1. Humane voeding
  2. Diervoeding
  3. Energie
  4. Bodemvruchtbaarheid

Veevoer is altijd een (economisch) laagwaardige toepassing in de context van de hoogwaardige en economisch intensieve Nederlandse landbouw. Daar lopen vrijwel alle genoemde ideeën op stuk, en daarom gebeurt het ook niet.

Voornaamste redenen waarom reststromen niet worden gebruikt of er geen veevoer wordt verbouwd:

  • Beschikbaarheid in de praktijk
  • Financieel
  • Niet wenselijk (nutriënten liever gebruiken voor de bodem)
  • Wet- en regelgeving laat het niet toe
  •  

Eindconclusie: Op dit moment zijn er geen quick wins voor het gebruik van reststromen als veevoer(grondstof). Wel zijn er een aantal potentiële reststromen het onderzoeken waard. Daarvan lijkt slachtafval het meest kansrijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19