Add Q3 6e AP Effect gerichte maatregelen fosfaat (BO-43-012.02-039)

Project: EZproject

Description

 

Het realiseren van KRW doelen voor fosfaat is niet uitsluitend mogelijk met behulp van brongericht beleid. Reductie van aanwending van kunstmest of dierlijke mest kan wellicht op korte termijn een bijdrage leveren aan de afname van oppervlakkige afspoeling van P maar grijpt niet in op de aanvoer van bodem-gebonden fosfaat die via uitspoeling in het oppervlaktewater komt. Evenmin heeft brongericht beleid invloed op afvoer van sedimentair gebonden P dat reeds in de sloot(bodem) aanwezig is. Effectgerichte maatregelen zijn daarom een noodzakelijke aanvulling in die regio's waar ofwel de bodemvoorraad aan geadsorbeerd fosfaat of de sedimentair gebonden hoeveelheid P groot is. Middels chemische karakterisering van zowel de omliggende bodem (P-toestand, hydrologie) alsmede het sediment, de daarin gebonden hoeveelheid P en enkele sturende chemische parameters in bodem (2019-2020) en sediment (m.n. ijzer en pH) worden in drie stroomgebieden gerichte effectgerichte maatregelen genomen en getest (2020). Deze grijpen zowel in op de chemie in de bodem of op het grensvlak van bodem en sloot ofwel op het transport (of het voorkomen daarvan) van sedimentair gebonden P. Uiteindelijk (2020-2021) zal via monitoring van de waterkwaliteit in de stroomafwaarts gelegen waterlopen vastgesteld worden in welke mate deze maatregelen leiden tot verlaagde gehalten aan P in de waterlopen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19