Add Q2 Praktijkonderzoek industriële compostering (BO-43-012.02-066)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) heeft in samenwerking met de branche verenigingen 'Holland Bioplastics' en 'Vereniging Afvalbedrijven' een praktijkonderzoek uit naar het lot van composteerbare verpakkingsmaterialen in de huidige industriële composteerinstallaties. Het doel van dit onderzoek was bepalen van het lot van een selectie van composteerbare verpakkingsproducten in een representatieve industriële composteerinstallatie. Daarnaast is inzicht verkregen in het type plastic vervuiling in GFT en compost en de mogelijke herkomst van deze vervuiling. Uit de bevindingen van de praktijkproef blijkt aannemelijk dat geen van de geselecteerde composteerbare producten zullen resulteren in vervuilidng van de uiteindelijke compost met plastic residuen. Zij zullen in het afvalverwerkingsproces bij Valor ook niet wezelijk bijdragen aan een toename van het residue dat zal moeten worden verwijderd/verbrand aangezien ze verder uiteenvallen als de residuefracties worden gereciculeerd en in een volgende cyclus gecomposteerd. in andere GFT-verwerkingsinstaallaties zal dit mogelijk anders zijn, afhankelijk van het toegepaste process, verblijftijd in het composteerproces, omzetfrequentie, en eventuele toegepaste voor- en nabewerkingsstappen. Deze resultaten zullen in het overleg tussen overheid (ministeries LNV, I&W en EZK) en de diverse stakeholders, waaronder de branchorganisaties Vereniging Afvalbedrijven en Holland Bioplastics worden meegenomen om het beleid m.b.t. acceptatie van composteerbare plastics in de GFT-afvalstroom verder vorm te geven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.