Add Q3 Monitoring en advisering genetische diversiteit (BO-43-013.01-033)

  • Neuteboom, Marjolein (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dierrassen met een kleine populatieomvang (zeldzame rassen) zijn kwetsbaar, en de genetische samenstelling van de rassen vertoont meestal een grote dynamiek. Daarom is periodieke monitoring van genetische diversiteit binnen populaties van belang.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.