Project Details

Description

Momenteel werkt het Ministerie van LNV met stakeholders aan het concretiseren van de LNV-visie landbouw, natuur en voedsel 2030. Wat betekent deze visie voor het huidig beleid, wat moet er anders om de fundamentele slag te maken naar het eindbeeld 2030 en wat is dan bereikt in concrete output en outcome? Het ministerie van LNV wil begin 2019 concrete afspraken maken met maatschappelijke partners over acties, doelen en resultaten.

Vijf opgaven staan hierbij centraal:

  1. Versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  2. Vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  3. Versterken synergie van landbouw en natuur;
  4. Verduurzamen van de veehouderij;
  5. Herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

De afspraken moeten landen in het Realisatieplan visie landbouw, natuur en voedsel dat LNV medio mei aan de Kamer wil aanbieden. Het realisatieplan zal uitgewerkte beleidsdoelen benoemen die in 2030 moeten zijn behaald, alsmede acties die daarvoor nodig zijn, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat de tussenstappen zijn. Ook gaat het realisatieplan in op de wijze waarop de voortgang van de afspraken gemonitored en geëvalueerd kan worden (monitoring en evaluatiesysteem).

Het te ontwikkelen monitoringssysteem is gericht op het systematisch verzamelen van data die inzicht geven in 1) de voortgang van afgesproken activiteiten van overheden en stakeholders in relatie tot het doel en 2) de ontwikkelingen in daarvoor belangrijke condities. Het primaire doel hiervan is beleidsverantwoording. Het monitoringssysteem moet daarnaast ook een signalerende functie krijgen voor het beleid en inzicht geven of het met kringlooplandbouw de goede kant op gaat.

Ook kan monitoring bijdragen aan het leerproces dat inherent is aan de transitie opgave, bijvoorbeeld door barrières voor initiatieven in beeld te brengen en inzicht te geven in hoe die worden overwonnen. Het ontwerpen van het monitoringssysteem is hiermee een dynamisch proces waarbij nieuwe inputs en ervaringen kunnen leiden tot aanscherping van de databehoefte en reikwijdte van de monitoring.

WUR is gevraagd om samen met het PBL en in afstemming met PBL, RIVM, LBI en Deltaplan Herstel Biomonitoring te komen tot een passende benadering voor beleidsmatige monitoring en evaluatie van de uitwerking van de visie landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden, met specifieke aandacht voor aspecten gekoppeld aan kringlooplandbouw.

Er zal daarbij aansluiting moeten worden gezocht bij reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde systemen voor beleidsevaluatie en monitoring die de landbouw raken, zoals Balans van de Leefomgeving, SDGs, Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en het monitoringsysteem dat het Deltaplan Biodiversiteit momenteel ontwerpt.

WUR heeft bij de ontwikkeling van de visie reeds een bijdrage mogen leveren, gebaseerd op een Technische Briefing van de Tweede Kamer: Wat mogen we verwachten van een circulaire voedselproductie gebaseerd op een kringlooplandbouw, in perspectief van klimaat- en biodiversiteitsdoelen.

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19