Add Q1 Update data 2018 monitor Voedselverspilling (BO-43-002.02-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om inzicht in de omvang van voedsel gerelateerde reststromen te houden heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om de Monitor Voedselverspilling (MONITOR VOEDSELVERSPILLING) zoals Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) deze de afgelopen jaren heeft opgesteld voort te zetten. Deze offerte beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de monitor van data te voorzien, betreffende de update naar de cijfers over 2018.

 

De afgelopen jaren hebben het ministerie van LNV, de Alliantie Verduurzaming Voedsel (Alliantie) en WFBR samengewerkt om de omvang van reststromen in de voedselproductie en consumptieketen in kaart te brengen. De MONITOR VOEDSELVERSPILLING is resultaat van dit onderzoek. De monitor brengt op basis van openbare bronnen aangaande afvalverwerking en veevoerproductie de omvang van voedselresten in Nederland in kaart. Hierbij wordt gerapporteerd welke bestemming de resten krijgen. De volgende bestemmingen worden hierin gehanteerd: veevoer, composteren, vergisten, storten / lozen, verbranden.

 

WFBR heeft een brede expertise op het gebied van voedselverspilling, zowel wat betreft monitoring, als ook preventie, oorzaken en verwaarding. Naast diverse nationale en bilaterale projecten participeert WFBR op deze onderwerpen in de EU projecten REFRESH en EU NoAW, daarnaast werkt ze mee aan de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV).

 

  • Projectdoelstelling

Een update geven van de omvang van voedselresten in Nederland voor het jaar 2018 op basis van statistieken over veevoer en afval.

 

  • Werkwijze

Openbare gegevens over afvalverwerking en veevoerproductie komen aan het eind van het kalenderjaar (T) over het voorgaande jaar (T-1) beschikbaar. WFBR verwerkt deze cijfers, samen met een aantal statistieken over bevolkings- en economie omvang in haar rekenmodellen. De rekenmodellen genereren een tabel waarin per bestemming het volume van de reststroom wordt gegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vermijdbare en onvermijdbare reststromen. De rekenmodellen maken gebruik van parameters. De geldigheid van de parameters voor het betreffende kalanderjaar wordt bepaald op basis van openbare bronnen.

 

  • Projectresultaat (beschrijvend)

In een factsheet zullen de resulterende cijfers van voedsel gerelateerde reststromen in Nederland over 2018, de veranderingen in omvang ten opzichte van voorgaande jaren en eventuele verschuivingen in bestemmingen worden gepresenteerd. Eveneens worden specificaties en, indien beschikbaar, verklaringen van de veranderingen en verschuivingen gegeven. Ook bevat de factsheet een beknopte beschrijving van de achtergrond en de methode van de Monitor Voedselverspilling.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20