Add Q1 Risico-analyse dierenwelzijn in de varkenshouderij (BO-43-013.01-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wageningen Livestock Research (WLR) heeft een inventarisatie en prioritering van de gevaren en daaruit volgende welzijnsconsequenties i.r.t. dierenwelzijn voor het onderdeel varkenshouderij uitgevoerd in opdracht van NVWA-BuRO. De opdrachtgever zal deze gebruiken voor het uitvoeren van een ketenanalyse.

Als eerste stap in deze studie zijn de mogelijke dierenwelzijnsconsequenties geïdentificeerd en zo concreet mogelijk omschreven. Het inventariseren is uitgevoerd door dierenwelzijnsonderzoekers van WLR. Zij hebben hun inbreng in het project gebaseerd op opgebouwde kennis en expertise op hun vakgebied. Daarnaast hebben zij gebruik gemaakt van beschikbare (inter-)nationale overzichtsrapporten en wetenschappelijke literatuur. De daaruit ontstane lijst met mogelijke welzijnsconsequenties is het resultaat van een inventarisatie van experts van WLR.

Daarna is in stap twee de impact van de welzijnsconsequentie voor het dier uitgedrukt in een cijfer tussen de 1 en 7. Het bepalen van de impact bestaat uit het inschatten van de Ernst van de welzijnsconsequentie (=hoeveel last heeft het dier van de welzijnsconsequentie) en het inschatten van de Duur van de welzijnsconsequentie. Tevens is de prevalentie voor de Nederlandse situatie geschat.

We onderscheiden drie diercategorieën, namelijk zeugen, vleesvarkens (vanaf spenen) en beren. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen drie (hoofd-)concepten, namelijk Gangbaar, Beter Leven Kenmerk 1 ster (BLK*) en Biologisch. En drie fasen: Boerderij-, transport- en slachthuisfase. Per fase zijn de belangrijkste welzijnsconsequentie benoemd inclusief de risicofactoren.

Deze expertstudie heeft de welzijnsproblemen in de Nederlandse varkenshouderij uitgebreid geïnventariseerd, op een wijze die aansluit bij de Europese (EFSA-) systematiek en door de opdrachtgever voor hun verdere ketenanalyse gebruikt gaat worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20