Add Q1 Herstel mosselbanken Hond-Paap (BO-43-021.02-006, BO-11-018.02-070)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is onenigheid over het verloop van de Duits-Nederlandse grens in de Eemsmonding waardoor op een deel van het gebied zowel Duitsland als Nederland aanspraak maakt wat het beheer van het gebied bemoeilijkt. Recent hebben Duitse- en Nederlandse overheidsinstanties een nauwe samenwerking tot stand gebracht wat heeft geleid tot het IMP (Integraal Management Plan) waarin het gezamenlijke Duits-Nederlandse beheer van het estuarium vormgegeven wordt. Het estuaria is in 2017 opgenomen in de Habitatrichtlijn waarbij het deel uitmaakt van het habitattype estuaria (H1130) waarvoor de landelijke staat zeer ongunstig is. Het areaal aan mosselbanken is in het Eems-Dollard estuarium sterk afgenomen sinds 2008 toen er 118,3 ha aanwezig was. Een van de verbeterdoelstellingen voor de Eems-Dollard betreft een zo spoedig mogelijk herstel van de mosselbanken tot ten minste het areaal dat aanwezig was in 2008 (referentiejaar). Dit heeft geleidt tot een onderzoeksproject waarbij Nederlandse en Duitse onderzoekers gezamenlijk kansrijke methode identificeren om mosselbanken aan te leggen en deze in het veld uittesten om zodoende een methode te ontwikkelen waarmee het mosselbank areaal in het gebied hersteld kan worden.

In 2017 zijn verschillende bijeenkomsten geweest met Duitse en Nederlandse onderzoekers en vertegenwoordigers van overheden. Duitse onderzoek partners zijn gezocht en gevonden bij het Senckenberg am Meer instituut gevestigd in Wilhelmshaven. Om tot een pilot ontwerp te komen zijn in het verleden uitgevoerde en momenteel lopende pogingen tot het aanleggen van mosselbankenmethodieken geëvalueerd en is opgedane kennis in o.a. de onderzoeksprojecten Waddensleutels en Mosselwad ontsloten. Dit heeft geleid tot een pilotontwerp waarin mosselzaad, in het voorjaar aanwezig in de waterkolom, ingevangen wordt op netten gemaakt van natuurlijk en biologisch afbreekbare materiaal. Deze netten worden vervolgens getransplanteerd naar de Paap (droogvallende wadplaat in de Eems). Hiermee wordt een vlak met hoge dichtheden jongen mosselen gecreëerd en de vorming van een natuurlijke bank gesimuleerd. De matten zorgen voor de invang van mosselen, zijn het transportmedium en bieden initieel een hechtingssubstraat voor de mosselen. Bij een succesvolle ontwikkeling zullen na verloop van tijd de mossel groeien, bulten- en afwateringskanaaltjes ontstaan en het netmateriaal biologisch afbreken. De matten zijn vervaardigd uit verschillende natuurlijke materialen (sisal, hennep en katoen) om zodoende deze materialen te kunnen testen op sterke, hechting van mosselen en biologische afbraak. Een advies voor vervolg en opschaling zal gerapporteerd worden in 2019 wat als input kan dienen voor het beheerplan welke door Rijkswaterstaat opgesteld zal gaan worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/20