Add Q1 Evaluatie ANLb (BO-43-023.01-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2016 is een nieuw subsidiestelsel  doorgevoerd voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Centraal in dit stelsel staat een gebiedsgerichte aanpak met veertig gecertificeerde agrarsche collectieven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beheer.  Vier jaar na invoering ligt de vraag voor hoe dit stelsel heeft uigepakt in de praktijk: worden de verwachtingen op het gebied van het verbeteren van de ecologische effectiviteit, vermindering van de uitvoeringskosten en organisatorische vernieuwing waargemaakt? Deze beleidsevaluatie beoogt de tussenresultaten van de stelselvernieuwing in beeld te brengen en lessen te trekken uit de slaag- en faalfactoren in de uitvoering. Dit mede met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) waarin het stelsel onder gebracht wordt. 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een zogenaamde mixed method approach ingezet, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden werden ingezet en analyses werden uitgevoerd op nationaal, provinciaal en gebiedsniveau. In een meervoudige casestudy op gebiedsniveau, zijn ecologische en procesmatige vragen in samenhang opgepakt. 

De evaluatie schetst een beeld van de resultaten van de in 2016 ingevoerde  stelselvernieuwing ANLb op ecologisch, procesmatig en organisatorisch vlak. Daarnaast geeft de evaluatie inzicht in de aanknopingspunten voor verbetering gedurende de huidige uitvoeringsperiode. Tenslotte levert de evaluatie zodoende input voor het nationaal strategisch plan in het kader van het nieuwe GLB. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20