Add Q1 Beleidsevaluatie Diergezondheidsfonds (BO-43-013.04-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

S.1      Belangrijkste uitkomsten

De bijdrage van het bedrijfsleven aan de financiering van het Diergezondheidsfonds (DGF) gebeurt conform de afspraken gemaakt in het Convenant financiering besmettelijke dierziekten.

Door de geïnterviewde belanghebbenden wordt het DGF in het algemeen als doeltreffend en doelmatig gezien.

 

Er zijn door de overheid geen concrete criteria geformuleerd waaraan de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het DGF getoetst kan worden. De beschikbare gegevens wijzen er ook niet op dat het beleid niet werkt, integendeel.

 

Aanbevolen wordt om de huidige structuur en opzet van de financiering van het DGF te handhaven. Het is te overwegen om de plafondbedragen die met de verschillende veehouderijsectoren afgesproken worden te splitsen in een bewakingsdeel en een bestrijdingsdeel.

S 2      Vraagstelling en methode

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research gevraagd om een beleidsdoorlichting van het Diergezondheidsfonds uit te voeren. Deze evaluatie is uitgevoerd conform de aanbevelingen zoals opgesteld door de overheid in de richtlijnen voor beleidsevaluatie zoals weergegeven in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek van 15 maart 2018. Het is een syntheseonderzoek naar zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van het DGF in de periode 2000-2017. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen gebruikt worden voor een nieuw te sluiten DGF-convenant.

 

Antwoorden op de onderzoeksvragen zijn verkregen door diepte-interviews met belanghebbenden en betrokkenen van veehouderijsectoren om informatie te verzamelen over de ervaringen met en het draagvlak voor het DGF en een beoordeling van beschikbare literatuur en data.

 

Deze evaluatie heeft alleen betrekking op de evaluatie van het DGF met onderliggende convenanten, en is geen evaluatie van het gehele diergezondheidsbeleid van de overheid. Al komen, door de verwevenheid van uitgevoerde diergezondheidsbeleid en financiering, relevante verbanden tussen deze twee ook aan bod. De nadruk ligt op de laatste convenantperiode.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19