Add Q1 6e AP Trends in fosfaatindicatoren (BO-43-101-016, BO-43-012.02-034)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2027 zal helder moeten zijn of de Kader Richtlijn Water (KRW) opgave bereikt wordt. Dat wil zeggen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en ecologisch gezond is of maatregelen genomen zijn die daar naar toe werken. Voor fosfaat zal het beantwoorden aan de KRW opgave lastig zijn vanwege de grote fosfaatvoorraad die al in de Nederlandse bodem is opgeslagen (4 tot meer dan 10 ton P2O5/ha afkomstig van meststoffen). In 2027 zal daarom duidelijk moeten zijn dat ingezette maatregelen uiteindelijk wel de doelstellingen van de KRW dienen.

 

Het effect van verschillend fosfaatmanagement wordt onderzocht op veeljarige veldproeven op bouw- en grasland. Deze veldproeven monitoren het effecten van evenwichtsbemesting op opbrengst, kwaliteit, op fosfaatbodemfracties en op fosfaatuitspoeling. In 2017 is een syntheserapport geschreven over de periode 2000-2016. Daaruit zijn op verzoek van het ministerie van LNV onderwerpen voor aanvullend onderzoek geïdentificeerd. Deze aanvullende onderwerpen ondersteunen beleid voor uitwerking van onderwerpen van het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn en daaropvolgende 7e en 8e actieprogrammas bij de ontwikkeling van maatregelen die:

-           de indeling van fosfaatklassen verfijnen,

-           de fosfaatgebruiksnorm aanpassen,

-           de beoogde invoering van de gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van de bodem ondersteunen en

-           de effectiviteit van additionele bufferstroken onderzoeken t.a.v. de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

 

Het voorgestelde onderzoek geeft een verdere uitwerking en verdieping bij maatregelen aangaande de indeling van fosfaatklassen, fosfaatgebruiksnorm, de gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van de bodem en de effectiviteit van additionele bufferstroken. Het voorgestelde aanvullend onderzoek dient onderbouwing van trends in het beloop van de gecombineerde indicator gegeven opgelegde fosfaat managementstrategieën afgestemd op evenwichtsbemesting en doorwerking daarvan naar overschrijding van klassegrenzen, de frequentie daarvan, wijziging in de fosfaatafvoer en doorwerking daarvan in de fosfaatgebruiksnorm. Het aanvullend onderzoek wordt geïntegreerd in het lopend onderzoek van de veeljarige veldproeven.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21