Add Meetonderzoek pluimvee (BO-43-101-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

Uit analyse van beschikbare meetdata bleek in 2016 dat de huidige in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) opgenomen emissiefactoren voor ammoniak van volièresystemen voor leghennen, te laag zijn. Dat wordt bevestigd uit de analyse van het CBS op basis van de N-gehaltes in mest. Beide studies zijn aanleiding voor de overheid om via metingen de emissie van dit huisvestingssysteem te herzien. De metingen worden zodanig opgezet dat door middel van een aantal intensieve meetreeksen, in combinatie met afleiding, er voldoende gegevens zijn om te komen tot nieuwe emissiefactoren voor alle bestaande volièresystemen. Bij de metingen wordt gevarieerd in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de emissie van ammoniak bij dit huisvestingssysteem, namelijk 1) verhouding strooisel/rooster oppervlak, 2) afdraaifrequentie van mestbanden en 3) de mate van beluchting van de mest op de mestbanden. Daarnaast worden ook metingen gedaan aan het effect van deze factoren op de emissie uit een droogtunnel. Ook worden metingen verricht aan geur, fijnstof, methaan en lachgas.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22