Add Bouwstenen voor een Strategisch Plan N2000 (BO-43-108-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project betreft het opstellen en wetenschappelijk onderbouwen van bouwstenen voor een strategisch plan Natura 2000. Met dit plan wil het ministerie van LNV, te samen met andere voortouwnemers, aangeven hoe een landelijk gunstige staat van instandhouding van Europees beschermde habitattypen en Habitatrichtlijn-soorten effectief en efficiënt kan worden bereikt binnen een termijn tot 2030 of 2050. De in het project opgestelde bouwstenen betreffen drie stuks: (i) een advies over de landelijke doelen, waarin wordt aange­geven in hoeverre die haalbaar zijn dan wel bijgesteld moeten worden, en hoe ze aansluiten op de gebieds­doelen in Natura 2000-gebieden, (ii) een overzicht van de belangrijkste opgaven per regio en voortouwnemer om de landelijke doelen te halen, en (iii) een advies over landelijke prioritering, dat erop gericht is een deel van de doelen effectief en efficiënt in 2030/2050 te halen. Het project wordt parallel uitgevoerd en afgestemd met een ander project uitgevoerd door SOVON dat zich richt op realisatie van de doelen van de Vogelrichtlijn.

StatusActive
Effective start/end date1/09/2131/12/22