Actieplan Heischrale Graslanden (BO-43-108-003, BO-43-021.01-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2018 is Actieplan redding heischrale graslanden tot stand gekomen (Bobbink en van der Zee 2018). Heischraal grasland (H6230) is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van dit prioritaire Natura 2000 habitattype is ongunstig. In het Actieplan staat aangegeven welke stappen er de komende 5 jaar nodig zijn om heischrale graslanden in Nederland te behouden. In de afgelopen 5 jaar (2018 t/m 2018) zijn veel stappen gezet en is het tijd om de balans op te maken. Zijn er voldoende pilots en acties ondernomen en wat is het resultaat hiervan, is het acute gevaar voor dit habitattypen geweken?

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/23