Actieplan Heischrale Graslanden (BO-43-021.01-012)

Project: EZproject

Description

In 2018 is Actieplan redding heischrale graslanden tot stand gekomen (Bobbink en van der Zee 2018). Heischraal grasland (H6230) is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van dit prioritaire Natura 2000 habitattype is dramatisch slecht. In het Actieplan staat concreet aangegeven welke acties er de komende 5 jaar moeten plaatsvinden om heischrale graslanden in Nederland te behouden. Er is grote bereidheid bij provincies en terreinbeheerders om er mee aan de slag te gaan. Het is een provincie-overstijgend plan en de vele betrokken partijen bleken behoefte te hebben aan coördinatie, omdat het anders lastig wordt om het plan effectief uit te voeren. Het actieplan moet de komende jaren resulteren in tal van pilots voor herstel en uitbreiding van het areaal heischraal grasland in diverse provincies. Het Actieplan staat gepland voor 5 jaar, van 2018 t/m 2022. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19