Aan de slag voor een duurzame toekomst op hoge zandgronden (doorsnijdend) (BO-43-122-010, BO-43-101-076)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit onderzoek verkent aan de hand van twee voorbeeldgebieden hoe een duurzame toekomst in 2050/2100 voor de hoge zandgronden eruit zou kunnen zien als:

- het natuurlijke bodem- en watersysteem als leidend wordt genomen bij het maken van keuzes in de ruimtelijke inrichting

- de opgaven voor stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zijn aangepakt en de verbinding wordt gelegd met andere opgaven in de gebieden.

- maximaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van de landbouw.

 

Tevens wordt middels het definiëren van passende strategieën en het plaatsen van maatregelen in ruimte en tijd het handelingsperspectief op de kortetermijn geconcretiseerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met realisatietermijnen van opgaven (KRW 2027, Stikstof 2030).

 

We stellen daarvoor een methodiek op die voeding kan geven aan regionale gebiedsprocessen. Het kan LNV en de regio helpen in het opstellen van integrale gebiedsplannen.

 

Het gaat in dit onderzoek in eerste instantie om de inhoud (het invullen van een samenhangend toekomstperspectief voor een gebied en het definiëren van passende eerste stappen), maar kan niet los worden gezien van het proces zelf (het op een juiste manier betrekken van stakeholders). Zowel de inhoud als het proces wordt in gezamenlijkheid met de gebiedspartijen vormgegeven. De inhoud zal WENR trekken, terwijl het proces door gebiedspartijen wordt getrokken.

 

In 2022 zal een eerste versie van de methodiek worden uitgeschreven, worden goede voorbeelden gezocht (Gebiedsprocessen elders in NL, Integrale gebiedsprocessen binnen Ruimte voor de Rivier-projecten (o.a. https://www.ooijen-wanssum.nl), ...) en zullen aan de hand van criteria een tweetal geschikte voorbeeldgebieden worden geselecteerd om de methodiek met de relevante partners te toetsen. In 2023 zal de methodiek met gebiedspartijen nader worden uitgewerkt, zal toetsing ervan in de gebieden plaatshebben en wordt toegewerkt naar een methodiek die in andere gebieden op de hoge zandgronden kan worden toegepast.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24