Aalonderzoek (WOT-05-001-007, WOT-05-001-017, WOT-05-406-007, WOT-05-406-185)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project wordt op verschillende wijze data verzameld, toegespitst op de verschillende levensstadia van aal. De wijze van gegevensverzameling verschilt per onderdeel en is beschreven, met inachtneming van internationale afspraken in Handboek zoetwater visbemonsteringen.

Het project omvat de volgende componenten:

glasaalbemonstering bij de intrekpunten van Nederland,

fuikmonitoring gericht op schieraal op cruciale in- en uittrekpunten in de Rijkswateren,

vangstregistratie en vangstbemonstering van aal, in samenwerking met beroepsvissers,

visserijonafhankelijk dataverzamelingsprogramma in polderwateren

inventarisatie van migratieknelpunten

Alle verzamelde biologische data worden, na kwaliteitscontrole, opgeslagen in één van de centrale databases bij WMR en waar gewenst toegevoegd aan internationale databases. Het overall resultaat van dit project is het leveren van input voor een evaluatie van toestandsveranderingen in het aalbestand in Nederland. De evaluatie zelf is ook onderdeel van dit project.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.