2.2.3 Dealing with salinization (KB-34-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verzilting is een zeer urgent mondiaal probleem dat de voedselzekerheid negatief beïnvloedt. Ook Nederland heeft te maken mettoenemende verzilting van landbouwgrond.Tot nu toe is het meeste onderzoek aanverzilting redelijk versnipperd, terwijl de verziltingsproblematiek een gezamenlijke inspanning vereist van meerdere disciplines en stakeholders uit verschillende sectoren. Dit project pasteen multidisciplinaire benadering toeom veelbelovende gewas-(en bodem)strategieën te definiërendie sociaaleconomischhaalbaaren duurzaamzijn voor het beheer van verziltingin de land-en kustzones. Verbinding van de WUR-gemeenschap, enandere belanghebbenden buiten WUR, op gebied van verziltingsonderzoekzalde kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen. Hierdoor zullen transitiepaden geïdentificeerdkunnen wordendie nodig zijn voor het opschalen van zowelgewasadaptatiestrategieën voor verzilting, als ook marien-gebaseerde oplossingen voor het omgaan met verzilting. Samenvattend:dit projectzalmeerdere interdisciplinaire oplossingen opleveren dierelevant zijn voor het omgaan met verziltingsproblemen in zowel land-als ook kustgebieden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23